IEDEREEN KAN ONDERNEMEN

"Elke man, elke vrouw, ongeacht hun afkomst, inkomsten, sociale situatie of opleiding, beschikt over een onvervreemdbaar recht op economisch initatief dat toelaat hun lot in eigen handen te nemen."

 
MIC_ILLU_PORTRAIT_RGB-02.png

ONS VERHAAL

MICROSTART

microStart werd opgericht in 2011 door de partners BNP Paribas Fortis , Adie en het Europees Investeringsfonds en werden later vergezeld door Partena Professional en AG Insurance. De huidige voorzitters zijn Daniel Thielemans en Olivier Brissaud. microStart bestaat uit een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk voor de microkrediet-activiteit en een vzw om coaching te kunnen aanbieden aan ondernemers. microStart is de leider in microfinanciering in België. Meer nog, zij is de enige die haar diensten aanbiedt op nationaal niveau en heeft zo een marktaandeel van 75% in België.

ONZE MISSIES

FINANCIERING

BEGELEIDING

BELANGENBEHARTIGING

ONZE DIENSTEN

MICROKREDIETEN

TOT € 25.000

BEGELEIDING

GRATIS

ONZE WAARDEN

1

2

3

4

5

VERTROUWEN

SOLIDARITEIT

PROFESSIONALISME

INNOVATIE

RESPECT

 
 

VOORWOORD

Beste klanten, beste medewerkers, beste partners en beste vrijwilligers,

Voor veel van onze medeburgers was het jaar 2020 een moeilijk jaar. In de eerste plaats voor onze klanten die zwaar getroffen werden door de maatregelen. Ook onze medewerkers zijn op de proef gesteld. Onze partners en vrijwilligers hebben hun best gedaan om ervoor te zorgen dat onze klanten hun deuren niet hoeven te sluiten.
De raden van bestuur van microStart willen iedereen hartelijk danken. Ondanks deze omstandigheden heeft microStart zijn activiteit gehandhaafd en aldus honderden ondernemers in België ondersteund.


Wij mogen trots zijn op wat wij voor onze klanten hebben bereikt:

 • De pandemie en de steeds wijzigende situatie van lockdown naar versoepelingen, werden goed beheerd, waardoor de impact op onze financiële resultaten zoveel mogelijk werd beperkt.

 • In maart 2020 werd een ongekend en ambitieus herstelplan opgesteld en uitgevoerd, met de steun en de mobilisatie van onze aandeelhouders en talrijke partners.

 • Het eerste jaar van ons strategisch plan is met succes uitgevoerd en heeft zelfs onze doelstellingen overtroffen. 

 

Dankzij de inzet van ons allemaal werden: : 

 • 583 microkredieten zijn uitbetaald, voor een bedrag van meer dan 5 miljoen euro dat in de economie is geïnjecteerd;

 • Meer dan 2.200 mensen hebben gebruik gemaakt van onze ondersteunings- en begeleidingsdiensten (vooral op afstand);

 • Meer dan 412 ereleningen voor meer dan 1 miljoen euro uitbetaald, een primeur voor microStart, waardoor we de cashflow van onze klanten in deze crisisperiode intensief hebben kunnen ondersteunen;

 • Ten slotte heeft meer dan één op de twee klanten uitstel van aflossing van hun lening gekregen.

Maar 2020 was ook een jaar van opportuniteiten voor microStart! Laten we iets positiefs uit deze crisis halen, namelijk een gelegenheid om ons af te vragen hoe we de kwaliteit van onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.
Dankzij het opmerkelijke werk van onze teams is de overgrote meerderheid van onze geldschieters behouden gebleven en is vooral nieuwe financiële steun aangetrokken, zoals die van steden, voor het eerst in de geschiedenis van microStart. Deze nieuwe financiële steun zal ons in staat stellen om vanaf begin 2021 ons strategisch plan te versnellen om de verdere groei van onze activiteiten te kunnen hervatten.  In de loop van het jaar zullen we daarom microStart blijven transformeren, voor meer impact en meer ondersteunde klanten.

 

Deze transformatie houdt in de eerste plaats een groot project in, namelijk het volledig hervormen van ons distributiemodel tegen 2023. Onze operationele teams zullen geïntegreerd worden in de lokalen van onze partner en aandeelhouder Partena Professional, zodat we samen talrijke micro-ondernemers kunnen bereiken. Daarnaast, als gevolg van de crisis, zal er ook een ambitieuze transformatie van onze digitale diensten plaatsvinden. Later dit jaar zullen wij met de steun van BNP Paribas Fortis en Accenture een 100% digitaal aanbod van microkredieten en niet-financiële diensten lanceren.  Onze toekomstige ontwikkeling zal voornamelijk digitaal zijn! Met als doel onze diensten toegankelijker, meer geautomatiseerd, uniformer en rechtvaardiger te maken in heel België.


Het is in deze context van versnelling van onze ontwikkelingsstrategie dat wij ernaar streven om in 2021 meer dan 800 microkredieten toe te kennen, voor een bedrag van meer dan 7 miljoen euro dat zal worden geïnjecteerd om de lokale economie te ondersteunen.
Laten we hopen dat 2021 het jaar wordt van een terugkeer naar een "normaler" leven en dat de vaccinatiecampagne iedereen in staat zal stellen zijn activiteiten te hervatten.

Het zal nog enige tijd duren om te leren hoe we deze pandemie onder controle kunnen krijgen.

Edito.png
Edito2.png

OLIVIER BRISSAUD

Voorzitter van microStart Support vzw

DANIEL THIELEMANS

Voorzitter van microStart CV

 

2020

MICROKREDIETEN

583

GEÏNJECTEERD IN

BELGISCHE ECONOMIE

€ 5.069.953

TERUGBETALINGSGRAAD

Chiffres-09.png

PERSONEN

BEGELEID

IN CIJFERS

CONTACTEN

3761

91,53%

2.235

Hoofd-08.png

ONZE IMPACT

OVERLEVINGSGRAAD 

STARTERS NA 2 JAAR

75%

INTEGRATIEPERCENTAGE

MIC_ICONS_JOBS_CREATED_BY_FINANCED_COMPA

84%

JOBS GECREËERD

6.500

MIC_ICONS_INSERTION_RATE_NEG.png
MIC_ICONS_SROI_NEG.png

SROI

1 €

geïnvesteerd bij microStart genereert

4 €  

 aan de gemeenschap.

ELKE MICRO-ONDERNEMER CREËERT

1,6 JOBS

 

ONS DOELPUBLIEK

Version_NL-01.png
Version_NL-03.png

GESLACHT

PROFESSIONELE SITUATIE

Version_NL-05.png

 SECTOR

aanwervingskanaal-04.png

AANWERVINGSKANAAL

Lieudenaissance-08.png
Version_NL-02.png

GEBOORTEPLAATS

OPLEIDINGSNIVEAU

Illustrations-06.png

JANUARI

Officiële lancering van het strategisch plan 2020-2022.

RETROSPECTIEF 2020

 

 


Het jaar 2020 staat in het teken van het opkomen van het coronavirus en de maatregelen die de regering heeft genomen om de pandemie in te dammen. Deze maatregelen hebben duizenden Belgische ondernemers hard getroffen. De micro-ondernemers die door microStart worden gesteund, behoren tot de meest tot de meest getroffen ondernemers.

 

Om ondernemers te helpen de COVID-19-crisis het hoofd te bieden, heeft microStart een herstelplan in 3 fasen gelanceerd.

Dit herstelplan is gebaseerd op een systeem van ereleningen in combinatie met onze klassieke microkredieten, om de cashflowbehoeften van ondernemers als gevolg van de Covid-maatregelen te financieren, zowel op korte als op langere termijn.

 Deze leningen zijn renteloze leningen, zonder waarborg, en kunnen worden toegekend met een aflossingsuitstel van ten hoogste 2 jaar. 

Bovendien wordt uitstel van terugbetaling verleend aan alle microStart-klanten die als gevolg van de beperkende maatregelen moeilijkheden ondervinden om hun krediet terug te betalen.

 

Naast deze financiële oplossingen heeft microStart ook zijn gratis  begeleidingsdiensten aangepast: opleiding en coaching op afstand, opening van een COVID-19-hotline, webinars, nieuw intensief coachingtraject, enz.

HERSTELPLAN

ILLU7-07.png
Screenshot 2021-04-13 at 13.44.22.png
Screenshot 2021-04-13 at 13.44.01.png

URGENCY

URGENCE-01.png

RELAUNCH

Relance-01.png

GROWTH

Croissance-01.png
Screenshot 2021-04-13 at 13.44.10.png
16 maart tot 31 mei 2020
1 juni tot 30 september 2020
1 oktober 2020 tot 30 juni 2021

 1. EEN HERSTELPLAN TER ONDERSTEUNING VAN MICRO-ONDERNEMERS 

* Op voorwaarde van aanvaarding van het dossier en goedkeuring van uw aanvraag. Een krediet is bindend en moet worden terugbetaald. Controleer eerst uw terugbetalingscapaciteit voor u een krediet aanvraagt.

**Binnen de grenzen van de beschikbare middelen. Indicatief maximumbedrag. Voor meer informatie en voorwaarden, surf naar microstart.be of bel een van onze adviseurs.

2. DE RESULTATEN

IMPACT VAN ONS HERSTELPLAN

MIC_ICONS_MICROCREDIT_POS.png

ERELENINGEN

402

Een bedrag van 943.656 €

MIC_ICONS_NUMBER_COACHEES_POS.png

PERSONEN BEGELEID

1936

MIC_ICONS_PHONE_POS.png

5577

OPROEPEN HOTLINE

MIC_ICONS_SUPPORT_SERVICE_POS.png

WEBINAR COVID-19

967

THEMATISCHE OPLEIDINGEN

515

ONZE REALISATIES OM ONZE DIENSTEN AAN TE PASSEN

 • Opening van een hotline voor COVID-19-vragen

 • Opzetten van een reeks webinars waarin de steunmaatregelen in het kader van COVID-19 worden toegelicht, alsook thematische webinars in verband met crisisbestendigheid

 • Online ondertekening van leningscontracten met CongaSign

 • Opleiding voor vrijwilligers (online), om te zorgen voor voortdurende kwalitatieve begeleiding op een digitale manier

 • Ontwikkeling van intensief coachingstraject voor getroffen micro-ondernemers: Coaching Scale Up

HERSTELPLAN

 3. BELANGENBEHARTIGING VOOR EEN INCLUSIEF HERSTEL 

HERSTELPLAN

Vanaf de dag na de lockdown stonden de teams van microStart klaar om de ondernemers te ondersteunen en te begeleiden.

Naast de reeks steunmaatregelen voor micro-ondernemers heeft microStart, met de steun van Accenture, een eerste impactstudie van de COVID-19-crisis uitgevoerd die specifiek betrekking had op micro-ondernemers, die meer dan 80% van de actieve ondernemingen in België vertegenwoordigen. Meer dan twee derde van hen maakt zich grote zorgen over de toekomst en over hun vermogen om hun activiteiten voort te zetten.  Daarom heeft microStart er bij de verschillende regeringen voor gepleit micro-ondernemers bij de steunmaatregelen te betrekken, maar ook een inclusief herstel door te voeren. 

 

Micro-ondernemers, overal in België, behoren tot de meest kwetsbaren en worden het hardst getroffen door de COVID-19-crisis. Voor velen van hen dekt de steun in het beste geval een deel van de privé-uitgaven en/of een deel van de beroepskosten. Bovendien komen sommige ondernemers nog steeds niet in aanmerking voor noodhulp.  microStart is eveneens zwaar geïmpacteerd door de crisis met een daling van 30% van haar activiteit, en een stijging van 40% van uitstel van terugbetalingen, zonder dat ze zelf in aanmerking komt voor de garantieregelingen van de overheid. Dit terwijl microStart zelf een ereleningsfonds lanceert met ereleningen aan 0% interest om micro-ondernemers te steunen.

 • Uitbreiding van de regionale premies tot alle getroffen sectoren, ongeacht hun status.

 • Ondersteunen en promoten van organisaties die de oprichting en ontwikkeling van bedrijven ondersteunen.

 • Mechanismen voor bonussen, subsidies en andere financiële steun aan te moedigen en te versterken.

 • Maatregelen voor handelshuur.

BEREIKT

 • Verhoging van het bedrag van de eenmalige premies.

 • Verlenging van de steunperiode tot eind december 2020.

 • Vrijstelling van belastingen en sociale premies.

GEDEELTELIJK BEREIKT

 • "Springplank naar zelfstandige" en verlenging van de duur ervan tot 24 maanden om de oprichting van bedrijven door werkzoekenden aan te moedigen. Deze maatregel werd effectief verlengd waardoor geen rekening wordt gehouden met bepaalde maanden in 2020 en 2021.

 • Het behoud van het leefloon voor de begunstigden van het OCMW tijdens de eerste 12 maanden na de oprichting van hun zelfstandige activiteit.

NIET BEREIKT

 

MAX JADOT

CEO BNP Paribas Fortis

"Tijdens de aanhoudende gezondheids- en economische crisis blijven wij ons uiterste best doen om het welzijn van onze cliënten en collega's te waarborgen. Hetzelfde geldt voor microStart, dat wij sinds haar oprichting hebben gesteund. Het herstelplan van microStart is een heilzame zuurstofbel voor deze micro-ondernemers die sinds het begin van deze crisis blijk hebben gegeven van een buitengewone veerkracht. Ik wil vandaag hulde brengen aan hun moed en vastberadenheid. Door micro-ondernemerschap via microStart te ondersteunen, vergroten we onze positieve impact op de samenleving. Dit is een integraal onderdeel van onze #PositiveBanking aanpak."

Het jaar 2020 markeerde weliswaar de succesvolle start van ons driejarig strategisch plan, maar het werd natuurlijk getekend door de pandemie en de gezondheidscrisis die ons land troffen. De micro-ondernemingen die dagelijks door de microStart-teams worden ondersteund, worden bijzonder hard getroffen door deze crisis en al onze medewerkers hebben blijk gegeven van een sterke mobilisatie. 

Wij zien echter veel opportuniteiten als gevolg van deze crisis, die wij willen aangrijpen om onze impact op de Belgische economie verder te versterken. Daarom hebben wij, in plaats van onze acties af te remmen en een voorzichtige houding aan te nemen ten aanzien van de crisis en de onzekerheden die zij teweegbrengt, besloten onze ontwikkeling te versnellen.

 

NAAR MEER NABIJHEID

De crisis heeft ons geleerd hoe belangrijk de vertrouwensrelatie is tussen de microStart-teams en onze klanten. Deze band en deze vertrouwensrelatie hebben ons in staat gesteld ondernemers tijdens perioden van lockdown de best mogelijke steun te bieden en blijk te geven van flexibiliteit bij de aanpassing van onze diensten. 

Het was dan ook logisch dat wij een rationalisering van ons distributiemodel op het terrein overwogen, om onze territoriale dekking en onze nauwe relatie met de partners nog te verbeteren.

Zo hebben wij, in samenwerking met Partena Professional, een nieuw geïntegreerd model gedefinieerd. Onze teams zullen worden ondergebracht inde lokalen van Partena Professional , en de taken van onze medewerkers zullen evolueren naar meer verantwoordelijkheid, meer aanwezigheid op het terrein, en meer toegankelijkheid voor onze klanten. Het zal voor microStart en Partena Professional ook een unieke gelegenheid zijn om hun operationele samenwerking te versterken voor de 360°-diensten die worden aangeboden aan zelfstandigen.

Zo zal het microStart-netwerk tussen 2021 en 2023 groeien van 5 agentschappen naar 13 dienstverleningspunten.

VERSNELLING VAN ONZE ONTWIKKELING

TEN DIENSTE VAN HET 
ONDERNEMERSCHAP IN BELGIË

2020

2023

DIGITAAL, VOOR EEN BETERE KLANTERVARING

Het jaar 2020 heeft de meesten van ons gedwongen om nieuwe digitale toepassingen in te zetten, of het nu gaat om het onderhouden van sociale contacten met dierbaren, of om een eenvoudig bankbezoek? MicroStart was geen uitzondering. Wij hebben in recordtijd talrijke digitale oplossingen geïmplementeerd om onze cliënten beter van dienst te kunnen zijn, waardoor wij soms onze werkgewoonten moesten veranderen: online kredietaanvraaggesprekken , elektronisch handtekenen van contracten, ontwikkeling van een webinar-aanbod, enz.

Deze ontwikkelingen hebben ons van één ding overtuigd: micro-ondernemers, en onze cliënten in het bijzonder, zijn op zoek naar digitale oplossingen om hun microkredietaanvragen uit te voeren, maar ook om hun relatie met hun adviseur te ontwikkelen. Zij zijn ook op zoek naar een eenvoudige, snelle en gemakkelijk toegankelijke oplossing.

 

In deze context hebben wij besloten onze digitale ontwikkeling te versnellen. Vanaf medio 2021 wil microStart een nieuw digitaal platform lanceren, waardoor micro-ondernemers al hun procedures online kunnen afhandelen. Of het nu gaat om het maken van een afspraak, het aanvragen van een microkrediet, het indienen van documenten of het verifiëren van de identiteit, of een meeting met hun coaches en adviseurs, alles zal voortaan online toegankelijk zijn. Deze digitale ontwikkelingen zullen de klantenervaring van micro-ondernemers verbeteren en ons lokaal aanbod versterken, waardoor microStart één van de pioniers van microfinancieringsinstellingen in Europa wordt op het gebied van digitale microfinancieringsdiensten.

Landkaart_NL-01.png
Landkaart_NL_aangepast-03.png

"Vanaf 2021 zal het microStart-waardevoorstel uniek zijn in de Belgische microfinancieringssector. Het combineert de kracht en wendbaarheid van digitale diensten met de toegankelijkheid van een lokaal netwerk, waardoor zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot microkrediet om hun eigen job te creëren en te ontwikkelen."

Illustrations-01.png
 

"microStart maakt er een erezaak van om financiering voor iedereen toegankelijker te maken. Als adviseur is het voor mij belangrijk dat mensen die hun professionele projecten willen opstarten, toegang krijgen tot financiering en begeleiding, maar ook en vooral tot erkenning en vertrouwen. Deze waarden vormen de kern van het microStart-project".

 

SOPHIE

Adviseur agentschap Brussel

 
 
Illustrations-03.png

FINANCIEEL VERSLAG

Financieel_NL-07.png

Net zoals de vorige jaren kon microStart terug op de steun en het vertrouwen rekenen van zowel de verschillende aandeelhouders (kapitaalinjectie) als verschillende andere private  (75%)en publieke fondsenverstrekkers (25%).

Dit is duidelijk zichtbaar aan de inkomsten die bestaan uit 29% inkomsten door de verstrekte kredieten (22% intresten en 7% dossierkosten). Anderzijds bestaan de werkingsmiddelen voor 49% uit private  en 16% uit publieke subsidies en financiële tussenkomsten, dit aangevuld met 6% aan diverse inkomsten.

INKOMSTEN

KOSTEN

Het totaal aan kosten om haar activiteiten te realiseren beliep in 2020. € 3,2 mio, waarvan het grootste deel de personeelskosten (54%), administratieve kosten (12%) en de externe kosten (13%). De financiële kosten (7%) samen met afschrijvingen (3%) en de risicogebonden kosten (13%) belopen in totaal 23% van de totale kost.

Door een optimalisatie en herziening van de kosten was het mogelijk deze op hetzelfde niveau als 2019 te houden.

 
20200903_mS_muhamedi-14.jpg

"ONDERNEMEN,

DAT IS VRIJ ZIJN"

 

SHADIA

39 jaar, autoverhuur met chauffeur - Brussel